Arbetet med Naturlig Församlingsutveckling (NFU)

Hösten 2012

 • En enkätundersökning med drygt 30 svarande genomfördes.

Våren 2013

 • Klas Lundström presenterade den 14 mars resultatet av enkäten för delar av styrelsen, personalen och gruppen som arbetat med NFU. Mycket i kyrkan är bra, och vi ligger klart över snittet vad gäller antalet frivilliga som får träning och utbildning och antalet medverkande i gudstjänsterna. Många upplever också en positiv beröring och anger att ”Gud verkar i mitt liv” eller att ”Gud möter mig i gudstjänsterna”. De tre huvudpunkter som vi bör utveckla är:
  • Funktionella strukturer. Det är svårt att få en överblick över hur olika delar av verksamheten hänger ihop och visionen och målsättningarna upplevs otydliga.
  • Behovsorienterad evangelisation. Här döljer sig att många tror att det är svårt för nya att känna sig välkomna i Lötenkyrkan. Vi behöver jobba på hur vi möter nya, inte minst i samband med gudstjänsterna, och hur nya kan inkluderas i kyrkans liv.
  • Själavård. En genomgående iakttagelse är att många upplever att det är svårt att komma ”på djupet” i samtal och möten och att hitta goda sammanhang att tala om personliga problem.
 • Under ett föreningsmöte den 5 maj bestämdes att vi delar upp arbetet med dessa tre punkter på tre olika grupper.
  • Styrelsen ansvarar för vidare arbete med funktionella strukturer.
  • Smågruppsrådet ansvarar för själavården.
  • En nyformad ”bemötandegrupp” arbetar med hur Lötenkyrkan kan vara en god plats för nya besökare och gudstjänstdeltagare.

Hösten 2013

 • Styrelsen bjöd in till en Dialogkonferens den 28 september, med ca 30 deltagare. Här arbetades med frågor om vad vi är glada för i Lötenkyrkan och vad vi längtar efter. Processen lämnades öppen genom att tomma blad sattes upp på kyrkdörrarna och fler tankar och förslag gavs.
 • Den 26 oktober hade styrelsen en heldag med frågor om Lötenkyrkans vision, slogan och målsättningar. Som underlag användes framförallt resultatet från Dialogkonferensen, missionsföreningens stadgar, målsättningarna för 2013 och Församlingsinstruktionen för Gamla Uppsala församling.
 • Smågruppsrådet började arbeta med hur själavården kan stärkas.
 • Bemötandegruppen omformades eftersom den inte riktigt kommit igång som planerat. I december hade gruppen en första träff.

Våren 2014

 • Den 12 januari hölls ett föreningsmöte/kyrkforum med rapport och återkoppling från dialogkonferensen och styrelsens heldag samt från smågruppsrådet och bemötandegruppen.
 • På EFS-föreningens årsmöte 16 mars beslutade årsmötet att anta styrelsens förslag till vision för Lötenkyrkan:

  Med Jesus Kristus i centrum vill Lötenkyrkan erbjuda öppenhet, delaktighet och gemenskap där människor kommer till tro och Guds riks växer.

  Årsmötet antog även styrelsens förslag till slogan:

  Lötenkyrkan – Välkommen med!

  Styrelsen fick av årsmötet i uppdrag att genomföra förändringar utifrån utfallet av NFU-undersökningen samt utifrån Lötenkyrkans vision.

  Lötenkyrkans vision och slogan finns publicerad på startsidan på lotenkyrkan.se

Hösten 2014

 • Styrelsen inbjöd 13-14 september till en Tillsammanshelg, då lördagseftermiddagen ägnades åt en dialogkonferens, som en uppföljning på dialogkonferensen i september 2013. De ca 50 deltagarna arbetade vidare med frågor om hur vi kan förbättra det som är bra i vår kyrka och hur vi når vår längtan med Lötenkyrkan. En sammanställning av det som kom fram under dagen skickades ut till alla råd för fortsatt arbete.
 • Bemötandegruppen och Smågruppsrådet arbetar bla vidare med att utveckla hur vi tar emot nya medlemmar och hur vi bemöter gamla och nya besökare i kyrkan.
 • I samband med ett föreningsmöte/kyrkforum, som inbjuds till 11 januari 2015, kommer styrelsen ge en utförligare återkoppling från arbetet med NFU.